Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Miksi työnohjausta tulisi organisaatiossa työntekijöille järjestää?

Työnohjaus on yksilön, yhteisön ja organisaation kehittämisen väline, joka perustuu ohjattavan tai ohjattavien kokemuksiin omasta työstään. Työnohjauksen avulla tuetaan työssä jaksamista ja työssä kehittymistä. Sen muotoja ovat yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, yhteisötyönohjaus sekä johdon ja esimiesten työnohjaus. Työnohjausta voidaan antaa työpareille, tiimeille, johtoryhmän jäsenille tai vaikka ikääntyville työntekijöille.Työnohjaus on oman perustyön tutkimista, arvioi-mista ja kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.Työnohjaus on ammatillista toimintaa, hyvinvointia ja osaamista ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, joka perustuu työnohjaajan ja ohjattavien väliseen luottamukselliseen suhteeseen. Luottamuksellisuuden säilyttämiseksi sekä työnohjaaja että ohjattavat ovat vaitiolovelvollisia ohjauksessa käsiteltävistä asioista. Työnohjausta antaa työnohjaajakoulutuksen saanut henkilö.

Kenelle työnohjaus sopii?

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko organisaation työyhteisölle. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla saman työpaikan eri yksiköistä, jopa eri työpaikoista. Ryhmän jäsen ovat silloin saman ammatin edustajia tai heillä on jokin yhdistävä tekijä.

Yleensä työnohjaus kestää vähintään vuoden, maksimissaan kolme vuotta.

Työnohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus sisältää työnohjauksen arvioinnin lopussa sekäväliarvioinnin. Usein työnohjaukseen osallistutaan 15 – 20 kertaa, 60 – 90min kerrallaan. Ryhmät kokoontuvat parin kolmen viikon välein. Työnohjausryhmän ihannekoko on 3-6 ohjattavaa.

Miten työnohjaus toimii?

Työnohjaus sopii sille, joka haluaa löytää työhön liittyviin asioihin uusia näkökulmia ja kehittyä työssään. Monet pohtivat, miten selvitä työtaakastaan ja työpaikan arkirutiinien sotkuista. Yksin työskentelevät taas kaipaavat usein yhteisöä, jonka kanssa voisi jakaa työhön liittyviä asioita. Samassa tilanteessa olevien kanssa keskusteleminen ja toisten kertomusten kuunteleminen tuo uusia näkökulmia ja helpotusta omiin huoliin. Työnohjausryhmässä voidaan harjoitella vaikkapa asiakkaan rooliin asettumista ja kokeilla erilaisia tapoja kohdata asiakas.

Miten työnohjaus vaikuttaa?

Työnohjaus vaikuttaa työntekijään, työyhteisöön ja koko organisaatioon.

Mitä työohjausesta voi saada?

 • ammatillista kehittymistä
 • työssä oppiminen tehostuu
 • työntekijän tai organisaation perustehtävä kirkastuu
 • innostuminen työhön kasvaa
 • työstä aiheutuva stressi vähenee
 • pari- tai tiimityö kehittyy
 • organisaation palveluprosessit ja työkäytännöt kehittyvät
 • johtaminen ja johtajuus selkiytyvät ja kehittyvät
 • työyhteisön vuorovaikutus ja ilmapiiri parantuvat
 • työkyky säilyy ja työhyvinvointi lisääntyy
 • syntyy uusia näkökulmia ja ideoita työn tekemiseen
 • taidon analysoida työtä ja oppia työstään
 • ylikriittisyys vähenee
 • itseluottamus lisääntyy
 • vahvemman ammatti-identiteetin
 • rohkeutta työhönoppii uusia kommunikointitaitoja
 • stressinhallinta kehittyy
 • keinoja työtehtävien rajaamiseen
 • oppii säätelemään omaa käytöstä
 • saa eväitä itsensä kehittämiseen