Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen menetelmä, joka on suunnattu neuropsykiatrisille asiakkaille. Neuropsykiatrinen oireyhtymä -käsitteen alle mahtuu hyvin laaja kirjo erityyppisiä oireita ja niiden ilmenemismuotoja.

Neuropsykiatrinen termi viittaa psykiatriseen oireistoon, jolle tyypillistä on neurologinen alkuperä. Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD, Aspergerin syndrooma sekä Touretten oireyhtymä. Neuropsykiatrinen oireyhtymä- käsitteen alle mahtuu hyvin laaja kirjo erityyppisiä oireita ja niiden ilmenemismuotoja. Neuropsykiatristen oireiden taustalla vaikuttavat biologiset tekijät ovat usein synnynnäisiä, mutta ne voivat myös olla seurausta jostain vammasta, esimerkkinä aivovammapotilaat. Jotkut neuropsykiatrisiksi luokiteltavat oireet voivat alkaa myös aikuisiällä.

Neuropsykiatrinen valmennus tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. Valmennus tapahtuu ratkaisukeskeisessä viitekehyksessä. Nimensä mukaisesti tapaamisissa pyritään ratkaisemaan kulloinkin tavoitteeksi asetetut päämäärät mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Ratkaisujen avaimet ovat asiakkailla; jokainen ihminen kantaa mukanaan myös oman muutoksensa avainta. Oleellista on kartoittaa ja lisätä kaikkea sitä mikä toimii kohti tavoitetta. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ei ole kiinnostunut menneisyyden kuprujen poistyöstämisestä vaan ottaa lähtökohdakseen seikat ja asiat jotka tukevat asiakasta tässä hetkessä kohti tavoitetta.

Neuropsykiatrinen valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon ja edellyttää asiak-kaalta jonkinasteista kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa.

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen- ja elämänhallintaa, ihmissuhdetaitoja ja itsetuntoa kehittävä kuntoutusmenetelmä. Asiakkaalla on mahdollisuus oppia ja omaksua uusia toimintamalleja ja – tapoja arkeen toiminnanohjauksen jälkeen.

Työskentely alkaa kartoituksella, keskimäärin neljä tapaamista. Kartoitus koostuu taustatiedoista ja millaisia palveluita tai ohjausta asiakas on aikaisemmin saanut.

Valmentajan tehtävänä on auttaa asiakasta hahmottamaan mikä on riittävän hyvä taitotaso hänelle itselleen ja haasteiden kanssa on mahdollisuus oppia elämään hyvää elämää. Valmennus on terapeuttinen, ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänlaatua edistävä kuntoutusmenetelmä. Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittymän jokapäiväisen elämän vaikeuksiin. Tyypillisesti asiakas ja valmentaja ovat yhteydessä useamman kerran viikossa. Yhteydenotto on mahdollista toteuttaa myös sähköistä kanavaa käyttäen.

Valmennuksen periaatteita:

 • selkeys ja struktuuri
 • ennakointi ja toistuvuus
 • eri aistikanavien käyttötoiminnan avulla tuotetaan mielikuvia ja kokemuksia osaamisesta ja taidoista
 • palaute
 • oikea vaatimustaso
 • oman motivaation löytyminen
 • yksilöllisyysvahvuuksille rakentaminen, itsetunnon vahvistaminen
 • tilanteiden etukäteisharjoittelu
 • viikko-ohjelma
 • oman vastuuntunnon kehittäminen
 • sosiaalisten taitojen harjoittelu, vuorovaikutuksen tukeminen
 • oireyhtymän aiheuttamien rajoitusten hyväksyminen
 • elämänhallintataitojen ja arjessa selviytymisen taitojen harjoittelu
 • tiivis yhteistyö ja sopiminen verkostojen ja sidosryhmien kanssa

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen prosessikuvaus