Lastenkoti Lähde

Lastenkoti Lähde on seitsemänpaikkainen lastenkoti alle 18–vuotiaille lapsille, joilla on traumatausta, neuropsykiatrisia, psykiatrisia ja sosiaalisia haasteita. Lastenkoti Lähde on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat kasvunsa tueksi, ammatillista, aikuisjohtoista, strukturoitua arkea, kodinomaisessa ja turvallisessa kasvuympäristössä.

Lastenkoti Lähteen toiminnan viitekehys on: Ratkaisukeskeinen kuntouttava arjen yhteisö, jonka tärkein menetelmä on keskustelu, jossa korostuu dialoginen kohtaaminen lapsen kanssa sekä ratkaisukeskeiset menetelmät. Yhteisö on tärkeä osa ratkaisukeskeistä työskentelyä. Lastenkodin lapset ja ohjaajat muodostavat yhteisön, jossa jokainen kasvaa, kehittyy ja kuntoutuu omien voimavarojensa ja kykyjensä mukaan. Ratkaisukeskeinen työskentelytapa näkyy lastenkodin arjessa sekä yhteistyössä lapsen sidosryhmien kanssa.

Lastenkoti Lähteessä jokaisella lapsella on oma viihtyisä huone ja tiloja yhdessä olemiseen ja yhteisöllisyyteen. Lapset ja aikuiset elävät yhteistä arkea tiiviissä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Yhteisillä sopimuksilla, kokemuksilla, keskusteluilla, strukturoidulla arjella, aikuisten tuella ja lämmöllä sekä eheyttävällä läheisyydellä, on yksilöä kuntouttava ja sosiaalistava vaikutus. Lapsi nähdään sijoituksesta huolimatta, osana omaa perhettään ja siksi perheiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, koko lapsen sijoituksen ajan.

Ohjaajat tukevat lasta hänen kasvussaan, koulutyössään, toiminnan hallinnassa, arjen taidoissa ja ihmissuhteissaan. Tavoitteena jokaisen lapsen kohdalla on peruskoulun suorittaminen ja jatko-opintoihin pääseminen sekä oman paikan löytyminen yhteiskunnassa. Kaiken toiminnan lähtökohtana on lapsen yksilöllisyys, osallisuus, kuulluksi tuleminen ja vaikuttaminen itseään koskeviin päätöksiin, mahdollisuus tehdä valintoja ja ottaa vastuuta.

Perheen kanssa työskentely

Perheenjäsenten kanssa tehdään yhteistyötä, perheen tarpeen ja asiakassuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Perheen kanssa tehtävä yhteistyö on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Yhteistyön tavoitteena on tukea perheen vanhempia heidän vanhemmuuden eri osa-alueilla ja suhteessa lapseen koko sijaishuollon ajan sekä turvata perheen arjessa selviytymistä. Kunnioittava, dialoginen ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ovat työskentelyn ydin.

Lähtökohtana ovat koko perheen sekä erityisesti lapsen ja nuoren kokemukset. Tärkeää on, että perhe olisi aktiivisesti mukana avoimessa, kysyvässä ja kuuntelevassa keskustelussa.

Tämän kaltaisen työskentelyn avulla pyritään koko perheen tilanteen syvällisempään ja yhteiseen ymmärtämiseen ja sitä kautta vaikuttavampaan lastensuojelutyöhön.

Työryhmä

Tavoitteenamon pysyvä ja hyvinvoiva työryhmä. Työryhmän osaamisen vahvistaminen tarpeen mukaisin koulutuksin, säännöllisen työnohjauksen ja yhteisten tiimikokousten myötä luo yhtenäisiä käytäntöjä aloittavalle työryhmälle ja vahvistaa moniammatillisen työryhmän osaamista suhteessa Lastenkoti Lähteeseen muodostuvan lapsiryhmän erityishaasteisiin.


Lastenkoti Lähteen työryhmään kuuluu seitsemän jäsentä: yksikön johtaja, vastaava ohjaaja ja viisi ohjaajaa. Lastenkoti Lähteen työryhmä on moniammatillinen. Jokaisella työryhmänjäsenellä on erilaisia vahvuuksia ja mielenkiinnonkohteita, joita käyttävät työskentelyssä lasten sekä vanhempien kanssa. Jokaisella työryhmän jäsenellä on ainoastaan yksi omaohjattava, jotta jokaisella lapsella olisi niin sanottu oma aikuinen/omaohjaaja. Omaohjaajan työparina toimii lastenkodin vastaava ohjaaja.

Työryhmän kouluttaminen ja tiedon lisääminen työryhmäämme on meille tärkeää. Työryhmää koulutetaan sen mukaan, mitä on tarvetta ja/tai toiveita. Tarkoituksena on, että työryhmän tietotaidot pysyvät ajan tasalla ja työryhmä
pystyy kehittämään itseään lastensuojelun sijaishuollon ammattilaisina.

Lapset

Lähde on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat paljon tukea arkeensa sekä erityisosaamista hoitoonsa ja kasvatukseensa. Lastenkoti Lähteessä tehtävän hoito- ja kasvatustyön perustana ovat ratkaisukeskeinen kuntouttava arjen yhteisö, jossa huumori ja leikkisyys on osa jokaista päivää. Lastenkoti Lähteessä omaohjaajuus nähdään kuntouttava arjen menetelmien kautta. Strukturoitu, aikuisen vastuulla oleva arki on perustana.


Lähteessä rakennetaan lapsille turvallinen, strukturoitu, vakauttava arki, jossa on ikätason mukainen vuorokausirytmi, selkeät ja johdonmukaiset toimintamallit sekä tukevat rajat. Lasten arki muodostuu koulunkäynnistä, kodinomaisista perustoiminnoista sekä harrastustoiminnasta/vapaa-ajasta. Kuntouttavan hoito- ja kasvatustyön tärkeänä osana on arjen taitojen opettelu yhdessä aikuisen kanssa. Kaikissa toiminnoissa kunkin lapsen yksilöllinen tuentarve ja erityishaasteet on huomioitu. Kasvatuskäytäntöihin kuuluvat lasten osallisuus, yhteisten ja yhdessä sovittujen toimintamallien toteuttaminen, sovituista säännöistä kiinnipitäminen sekä lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaan kirjattujen yksilöllisten tavoitteiden asettaminen, toteuttaminen, seuranta ja arviointi.


Tavoitteena on löytää lasten vahvuudet ja kuntoutumisen kautta psyykkinen, kognitiivinen ja fyysinen tasapaino. Omaohjaajatyö ja omaohjaajasuhteen merkitys lapsen ja aikuisen välillä nähdään yhtenä kuntouttavan hoito- ja kasvatustyön peruspilarina. Hoito- ja kasvatustyön sekä omaohjaajatyön vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti. Hoito- ja kasvatustyössä käytetään erilaisia menetelmiä.


Lapsen koko sijoituksen ajan tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen perheen ja lähiverkoston kanssa. Lasta tuetaan hänelle merkityksellisten
suhteiden ylläpitämisessä tai autetaan häntä rakentamaan suhdetta läheisiinsä. Perhe on monella tavalla mukana lapsen arjessa. Vanhempien kanssa jaetaan vanhemmuutta ottamalla heidät mukaan lasta koskevaan päätöksentekoon ja mm. hoito- ja kasvatussuunnitelman tekemiseen sekä pitämällä heihin säännöllisesti yhteyttä. Digitaaliset työvälineet ovat mahdollisia. Lapsen vanhempia ja läheisiä tavataan heidän kotonaan sekä lastenkodissa. Vanhemmille ja lapsen läheisille varataan aikaa aikuisten välisiin keskusteluihin lapsen hoitohenkilökunnan kanssa. Perheiden kanssa tehtävässä työssä huomioidaan vanhempien oma asiakassuunnitelma.


Tärkeänä tavoitteena jokaisen lapsen koulutyössä on peruskoulun suorittaminen ja päättötodistuksen saaminen sekä jatko-opintoihin siirtyminen. Lastenkoti Lähteen lapsille haetaan koulupaikka Hämeenlinnan kaupungin sivistystoimesta heidän mahdolliset erityistarpeensa huomioiden. Lasten kouluasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä lastenkodin ja koulun välillä.


Neuropsykiatrinen ja psykiatrinen erityisosaaminen lastenkodin arjessa tarkoittaa henkilökunnan kykyä tehdä havaintoja lapsen poikkeavasta ja epävakaasta käyttäytymisestä, kykyä tunnistaa lapsen psyykkinen ja neuropsykiatrinen oirehdinta ja sairauden merkit, kykyä nähdä lapsen
psykiatrisen tuen tarve sekä kykyä vastata lapsen psyykkiseen oirehdintaan ja tuen tarpeeseen sekä antaa lapselle mahdollisuus valintoihin ja omaan päätöksentekoon. Lapsen ja perheen kanssa tehtävässä työssä huomioidaan lapsen sairauden tuomat erityispiirteet ja pyritään lisäämään ymmärrystä ja löytämään keinoja näiden erityispiirteiden kanssa toimimiseen. Lapsen erityistarpeisen arjen ohjaus ja positiivisen kasvatuksen ja lapsen vahvuuksien kautta toiminnanohjaamisen lisääminen ja itsenäistymiskehitys ovat suuressa osassa lastenkodin arkea ja
arjen toiminnallista rakennetta. Erityisosaaminen näkyy lasten hoito- ja kasvatussuunnitelmien laadinnassa sekä hoito ja kasvatustyön toteuttamisessa, jossa selkeänä tavoitteena on lapsen ikätason mukainen ja toimiva arki, psykososiaalinen kuntoutus ja lapsen psyykkiseen hyvinvointiin tähtäävät kuntouttavat ja hoitavat toimenpiteet.

Yhteystiedot

Lastenkoti Lähde
Lehmusrinne 6
13100 Hämeenlinna

Ohjaajat
lastenkotilahde@supporthouse.fi
050 473 2000

Yksikön johtaja
Satu Kolmonen
050 401 0090
satu.kolmonen@supporthouse.f