Lastenkoti Kide

Lastenkodit Kide ja Säde
muodostavat Riihilähde nimisen lastenkotikokonaisuuden.

Yksikkö sijaitsee Hausjärven Monnin kylässä omakotitaloalueella, toimintaan suunnitellussa uudisrakennuksessaja
Lastenkoti Kide on tarkoitettu 7-12 vuotiaille lapsille, joilla on erilaisia erityistarpeita ja haasteita. Lastenkotien toiminnan viitekehyksenä toimii traumatietoinen työote ja työskentelymenetelminä käytetään esimerkiksi dialektista käyttäytymisterapian viitekehystä (DKT), vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian viitekehystä (DDP) ja ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä traumaattisten lasten laadukkaan hoidon,kuntoutuksen ja kasvatuksen tukena. Lapsella voi olla erilaisia psykiatrisia, neuropsykiatrisia ja sosiaalisia haasteita sekä lievä kehitysviivästymää. Henkilöstöllä on mahdollisuus kommunikoida lisäksi esim. kuvakorteilla ja tukiviittomilla.

Lastenkodissa rakennetaan lapsille turvallinen, strukturoitu, vakauttava arki, jossa on ikätason mukainen vuorokausirytmi, selkeät ja johdonmukaiset toimintamallit sekä tukevat rajat. Lasten arki muodostuu koulunkäynnistätai varhaiskasvatuksesta, kodinomaisista perustoiminnoista sekä harrastustoiminnasta/vapaa-ajasta. Kuntouttavan hoito- ja kasvatustyön tärkeänä osana on arjen taitojen opettelu yhdessä aikuisen ja yhteisön kanssa. Kaikissa toiminnoissa kunkin lapsen yksilöllinen tuentarve ja erityishaasteet on huomioitu. Kasvatuskäytäntöihin kuuluvat lasten osallisuus, yhteisten ja yhdessä sovittujen toimintamallien toteuttaminen, sovituista säännöistä kiinnipitäminen sekä lapsen hoito- jaa kasvatussuunnitelmaan kirjattujen yksilöllisten tavoitteiden asettaminen, toteuttaminen, seuranta ja arviointi.

Omaohjaajatyö

Omaohjaajatyö ja -suhde nähdään tärkeänä arjen kuntouttavana ja korjaavana elementtinä. Lapsen suhde omaohjaajaan rakentuu tiiviissä ja
suunnitelmallisessa työskentelysuhteessa koko sijoituksen ajan. Lapsen koko sijoituksen ajan tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen perheen ja
lähiverkoston kanssa. Lasta tuetaan hänelle merkityksellisten suhteiden ylläpitämisessä tai autetaan häntä rakentamaan suhdetta läheisiinsä.

Perheen kanssa tehtävä yhteistyö

Perheenjäsenten kanssa tehdään yhteistyötä, perheen tarpeen ja asiakassuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Perheen
kanssa tehtävä yhteistyö on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Yhteistyön tavoitteena on tukea perheen vanhempia heidän
vanhemmuuden eri osa-alueilla ja suhteessa lapseen koko sijaishuollon ajan sekä turvata perheen arjessa selviytymistä. Kunnioittava,
dialoginen ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ovat työskentelyn ydin.

Perhe on monella tavalla mukana lapsen arjessa. Vanhempien kanssa jaetaan vanhemmuutta ottamalla heidät mukaan lasta koskevaanpäätöksentekoonja mm. hoito- ja kasvatussuunnitelman tekemiseen sekä pitämällä heihin säännöllisesti yhteyttä. Lapsen perhettä tavataan niin lastenkodissa kuin heidän kotonaan asiakassuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Lähtökohtana ovat koko perheen sekä erityisesti lapsen ja nuoren kokemukset. Tärkeää on, että perhe olisi aktiivisesti mukana avoimessa,
kysyvässä ja kuuntelevassa keskustelussa.

Tämän kaltaisen työskentelyn avulla pyritään koko perheen tilanteen syvällisempään ja yhteiseen ymmärtämiseen ja sitä kautta vaikuttavampaan lastensuojelutyöhön.

Työryhmä

Tavoitteenamme on pysyvä ja hyvinvoiva työryhmä. Työryhmän osaamisen vahvistaminen tarpeen mukaisin koulutuksin, säännöllisen työnohjauksen ja yhteisten tiimikokousten myötä luo yhtenäisiä käytäntöjä aloittavalletyöryhmälle ja vahvistaa moniammatillisen työryhmän osaamista suhteessa Lastenkoti Säteeseen muodostuvan lapsiryhmän erityishaasteisiin.

Lastenkoti Säteen työryhmään kuuluu syhdeksän jäsentä: vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja ja 7 ohjaajaa. Lastenkoti Säteen työryhmäon moniammatillinen. Jokaisella työryhmänjäsenellä on erilaisia vahvuuksia
ja mielenkiinnonkohteita, joita käyttävät työskentelyssä lasten sekä
vanhempien kanssa. Jokaisella työryhmän jäsenellä on ainoastaan yksi
omaohjattava, jotta jokaisella lapsella olisi niin sanottu oma
aikuinen/omaohjaaja. Omaohjaajan työparina toimii lastenkodin vastaava
ohjaaja. Toiminnan vastuuhenkilönä toimii yksikön johtaja, joka vastaa
Riihilähteestä kokonaisuutena.

Työryhmän kouluttaminen ja tiedon lisääminen työryhmäämme on meille

tärkeää. Työryhmää koulutetaan erityisosaamisen mukaisesti ja sen
mukaan, mitä on tarvetta ja/tai toiveita. Tarkoituksena on, että
työryhmän tietotaidot pysyvät ajan tasalla ja työryhmäpystyy kehittämään
itseään lastensuojelun sijaishuollon ammattilaisina.

Otsikko

Lastenkoti Kide
Monninraitti 2,
05800 Hyvinkää (sijaintikunta Hausjärvi)Ohjaajat
lastenkotikide@supporthouse.fi
050 479 8000Vastaava ohjaaja
Pia Pimiä
050 300 1120
pia.pimia@supporthouse.fi


Yksikön johtaja
Katja Ruotsalainen
katja.ruotsalainen@supporthouse.fi
050 411 1214