Johdon ja esimiestason työnohjaus

Työnohjaus on yksi parhaista keinoista kehittää johtamis- ja esimiestaitoja. Sen vaikuttavuus on tieteellisesti osoitettu ja sillä saadaan pysyviä parannuksia johtamiseen ja työyhteisön toimintaan. Johdon ja esimiestason työnohjausta antaa henkilö, joka on suorittanut johdon ja esimiestason työnohjaajakoulutuksen CSLE® -koulutuksen.

Miksi esimies, johtaja tarvitsee oman työnohjauksen?

Esimiehen, johdon työnohjaus tukee ja kehittää johtajuutta. Parhaimmillaan se ennaltaehkäisee ongelmia, antaa voimavaroja selvitä työssä ja tukee esimiehen ammatillista kasvua.

Jatkuvan muutoksen keskellä johtamisen tarve kasvaa. Samalla kasvavat johtamiseen kohdistuvat osaamisvaatimukset ja paineet. Hyvä johtaminen on tärkein työhyvinvointia edistävä tekijä. Johdon työnohjaus on todettu tehokkaaksi keinoksi tukea johtajia ja esimiehiä.

Säännöllisesti toteutettuna johdon työnohjaus tukee ja ohjaa esimiestä perustehtävässä suoriutumiseen sekä kehittymiseen.

Johdon työnohjaus on esimiehen henkilökohtaista, suunnitelmallista ja aktiivista työskentelyä ja sen keskeisin väline on vuorovaikutusprosessi esimiehen ja työnohjaajan välillä.

Johdon työnohjaus on melko vähän tunnettua ja siten käyttämätön voimavara johtamisen kehittämisessä. Johdon työnohjaus ei ole sidottu mihinkään tiettyyn organisaatioon tai ammattialaan, vaan toimii yleispätevästi kaikissa organisaatioissa ja ammatti-aloilla.

Johdon työnohjauksen tavoitteet

Johdon työnohjaus on aina tavoitteellista toimintaa, jonka tulee tukea ohjattavien työtä perustehtävän suuntaisesti sekä tukea johtajuutta. Johdon työnohjaustilanteen ja siihen liittyvän toiminnan ”eristettävyys” onkin tärkeä kysymys työnohjauksen vaikutusten tutkimuksen kannalta.

Johdon työnohjauksen tavoitteena on tukea johta-juuden kehittymistä. Kehittyminen esimiehenä merkitsee kehittymistä ihmisenä ja kypsymistä persoonana, ja siksi esimiestyön kehittämisen tärkeä työkalu on oman itsen tuntemus.

Organisaatioissa, joissa johdon työnohjausta on toteutettu, on löydetty yhteyksiä työnohjauksen ja seuraavien tekijöiden suhteen:

 • työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys ovat parantuneet
 • työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu, ammatillinen kasvu, työssä jaksaminen paranee, omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta, mahdollistaa oppimisen muilta
 • työyhteisössä ilmapiiri paranee, poissaolot vähenevät, moniammatillinen toiminta jäsentyy, työyhteisössä kehittyy yhteinen ja jaettu toimintaa ohjaava tieto, työssä löydetään yhteisiä merkityksiä ja perustehtävä jäsentyy, työn laatua voidaan määritellä yhdessä
 • esimiestyö kehittyy, johtaminen on hyvää

Työnohjauksen vaikutukset

Yksilötyönohjauksen lähtökohtana on ajatus siitä, että yksilö kykenee hyödyntämään kokemuksensa ja käyttämään niitä oppimisen voimavaroina. Keskeisenä on omaa henkilökohtaista kokemusta tutkiva ja reflektoiva prosessi, joka mahdollistuu kun ihminen kohtaa uudet kokemukset uudesta näkökulmasta käsin. Inhimillistä kehittymistä, kasvua ja oppimista tapahtuu jatkuvassa kokemusten reflektoinnissa. Kansainväliset tieteelliset tutkimukset osoittavat selkeästi työnohjauksen vaikutukset kolmella eri alueella:

 • työnohjaus vaikuttaa työntekijän ammatti-identiteetin tukemiseen ja selkeyttämiseen sitä vahvistaen
 • työnohjas vaikuttaa työyhteisön toimintaan parantaen yhteistyötä ja selkiyttäen organisaation kokonaisnäkemystä tehtävästään
 • työnohjaus toimii erinomaisena johtajuuden välineenä tukien johtajia suuntamaan henkilöstönsä tavoitteeseen ja tuottavuuteen. Johdon työnohjauksen on tutkittu vaikuttavan syvällisesti esimiesten ammatilliseen kehittymiseen

Johdon työnohjaus

 • vahvistaa esimiehen luottamusta selvitä johtamistyössä ja siihen liittyvissä muutoksissa
 • jäsentää ja selkiyttää esimiehen perustehtävää
 • auttaa esimiestä kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan
 • auttaa esimiestä löytämään uusia näkökulmia ja oivalluksia työhön
 • vähentää esimiehen työstä johtuvaa uupumusta
 • lisää työtyytyväisyyttäparantaa organisaation toiminnan laatua
 • työnohjaus on myös johtamisen kehittämisen menetelmä